به گزارش خبرنگار جویباران،پنج شرکت تعاونی پره صیادی شهرستان جویبار با تمام صیادان خود برای پیدا کردن پیکر دو صیاد مفقودشده در دریای چپکرود جویبار بسیج شدند و تورهای ماهیگیری خود را در عمق ۶ متری دریا رها کردند.

گفتنی پیکر مهدی هنرورنیا یکی از سه صیاد مفقودشده ظهر دیروز توسط تورهای ماهیگیری پره صیادی شهید مدنی جویبار کشف شد.