به گزارش جویباران،زوج کارگر هندی که به دلیل فقر مالی نتوانستند در زمان بارداری هزینه سونوگرافی و غربالگری را پرداخت کنند، هنگام تولد فرزنداشان با صحنه ای عجیب روبرو شدند. فرزند این زوج با پاهایی به هم چسبیده به دنیا آمده که پزشکان هنوز متوجه جنسیت آن نشده اند.