به گزارش جویباران، این بدل انگلیسی بیش از ۲۰ عمل انجام داد تا شبیه دیوید بکهام شود.او بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای جراحی‌ها هزینه کرد و حتی نزدیک بود جانش را از دست بدهد!