به گزارش جویباران،کارکنان زن در قطار جده – مکه(عربستان سعودی) را مشاهده می کنید.