به گزارش جویباران،محور کرج چالوس محدوده پیچ سرهنگ بارش برف ۴ دی را مشاهده می کنید.