به گزارش جویباران،بر اساس گزارش موسسه کاپگمینی تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلاری و همچنین کل ثروت این سرمایه گذاران در سطح جهان در حال افزایش است.

به گزارش بلومبرگ، بر اساس گزارش موسسه کاپگمینی تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلاری و همچنین کل ثروت این سرمایه گذاران در سطح جهان در حال افزایش است. این موسسه پیش بینی کرده که تا سال ۲۰۲۵ میلادی، میزان دارایی سرمایه گذاران یک میلیون دلار به بالای جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶، ۶۳.۵ تریلیون دلار بوده است.

اما حتی نابرابری درآمدی در بین افراد بسیار ثروتمند جهان نیز مشهود است. در حالی که تعداد میلیونرهای با دارایی قابل سرمایه گذاری یک تا ۵ میلیون دلاری ۷.۴ درصد افزایش داشته، تعداد یک درصد ثروتمند جهان با دارایی قابل سرمایه گذاری حداقل ۳۰ میلیون دلاری به میزان ۸.۳ درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است، جهش های عمده در رتبه میلیونرها در آمریکای شمالی و اروپا رخ داده است یعنی جایی که جمعیت افراد ثروتمند به ترتیب ۷.۸ و ۷.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد تعداد ثروتمندان در آمریکای شمالی و اروپا در سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۲ و ۵ درصد بوده است. میزان رشد تعداد ثروتمندان در منطقه آسیا-پاسیفیک (به استثنای ژاپن) اندکی کند شده و از ۹ درصد به ۷.۴ درصد کاهش یافته است.

رشد در شاخص بورس، موجب شده تا تعداد سرمایه گذاران ثروتمند در کشور روسیه در سال گذشته میلادی رشدی ۱۹.۷ درصدی را شاهد باشد. این در حالی است که تعداد سرمایه گذاران ثروتمند روسیه در سال ۲۰۱۵ افتی ۱.۸ درصدی داشت. با این وجود تعداد میلیونرهای روس ۱۸۲ هزار نفر است که رقم قابل توجهی محسوب نمی شود.

بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاران مشارکت کننده در این گزارش معتقدند بازار بورس «یک عامل مهم یا مهمترین عامل در عملکرد سرمایه گذاری آنها بوده است.»

بر اساس این گزارش کشورهای روسیه، برزیل و کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی شاهد بیشترین رشد تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه گذاری یک میلیون دلار به بالا بوده اند.