به گزارش جویباران، وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه عضویت ترکیه و اوکراین در اتحادیه اروپا تا چند سال آینده هم میسر نخواهد بود، بر لزوم تعریف نوعی مدل همکاری میان این دو کشور و بروکسل تاکید کرد.

به گزارش حریت، وزیر خارجه آلمان طی مصاحبه اخیر خود در خصوص روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا، ضمن یاد کردن از مذاکرات برگزیت میان انگلیس و اتحادیه اروپا، به کار بستن مدلی همچون برگزیت را برای تبیین همکاری مشابه میان ترکیه و این اتحادیه پیشنهاد کرد.
«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه اخیر خود، به کار بستن نوعی چارچوب همکاری مانند آنچه در برگزیت میان بروکسل و لندن مورد بررسی قرار می گیرد را برای همکاری میان اتحادیه اروپا و بروکسل نیز پیشنهاد کرده و این کار را اقدامی در راستای معمای پیش روی اروپا یعنی چگونگی تعامل با دو متحد بزرگ اما غیر عضو خود یعنی ترکیه و انگلیس دانست.
وی در عین حال تاکید کرد: من نمی توانم تصور کنم که ترکیه یا اوکراین طی چند سال آینده عضو اتحادیه اروپا شوند.
گابریل با اشاره به اینکه اگر عضویت اوکراین و ترکیه در اتحادیه اروپا میسر نباشد، باید به فکر یافتن مدلی جایگزین برای همکاری نزدیکتر با این دو کشور بود، افزود: اگر ما به یک توافق هوشمندانه با انگلیس درخصوص تنظیم روابط این کشور یا اتحادیه اروپا پس از پایان برگزیت دست پیدا کنیم، این مدل می تواند برای کشورهای دیگر مان اوکراین و ترکیه نیز به کار بسته شود.