به گزارش جویباران،حمل جهاز عروس در صندوقچه؛ بغداد ۱۹۱۰ را مشاهده می کنید.