به گزارش جویباران،نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد ایجاد تغییر در ساختار وزارت امور خارجه در راستای چابکسازی دولت و پیگیری اهداف سازمانی انجام شده است.

محمدمهدی برومندی در خصوص ایجاد تغییر در ساختار وزارت امور خارجه، گفت: مسئولان اعتقاد داشتند برای چابکسازی و پیگیری اهداف سازمانی نیاز به تغییر در ساختار وزارتخانه است از این رو این مهم دردستورکار قرار گرفت.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: ایجاد تغییر در ساختار وزرات خارجه یکی از موضوعات مهمی بود که با حضور وزیر و مسئولان مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندین مرتبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در ساختار جدید، ادامه داد: امروزه دیپلماسی اقتصادی و پیوندهای اقتصادی بین کشورها اهمیت دوچندان یافته است؛ بنابراین با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد و برای برون رفت از این وضعیت نیاز به سرمایه گذاری خصوصا جذب سرمایه خارجی است که این معاونت می تواند نقش مهم و پررنگی را ایفا کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه ضرورت دارد در انتخاب سفیران کشورمان، افرادی که توانمندی اقتصادی بالاتری دارند در اولویت قرار بگیرند، تصریح کرد: سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است از این رو جهت گیری وزارتخانه های مختلف در این راستا اهمیت زیادی دارد؛ البته باید یادآور شد که موضوع دیپلماسی اقتصادی یکی از برنامه های وزیر پیشنهادی امورخارجه دولت دوازدهم بود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم با فعالیت معاونت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای مختلف خصوصا کشورهایی که بازار هدف خوبی برای ایران اسلامی تلقی می شوند، روند رو به رشدی در حوزه اقتصاد طی شود.