به گزارش جویباران، مرکز آمار ایران متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در آذر ماه ١٣٩۶ را منتشر کرد.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در آذر ماه ١٣٩۶ را منتشر کرد.

براین اساس متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در آذر ماه سال جاری برابر ١٣۴ هزار و ۴٢۶ ریال بوده است.

گروه نان و غلات:

متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در آذر ماه سال جاری برابر ١٣۴ هزار و ۴٢۶ ریال بوده است که با توجه به این اطلاع در آبان ماه (١٣٣ هزار و ۵٢٣ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. همچنین درماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی ۵٨ هزار و ٨۶٠ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۵٧ هزار و ۴۶١)، ٢,۴٣ درصد افزایش یافته است.

گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها:

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ۴٠٧ هزار و ۵۴٨ ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل (۴٠٧ هزار و ٧۶ ریال)، تغییر محسوسی نداشته است. میزان این افزایش برای یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (آذر ٣٨۵ هزار و ۶۵٣ ریال و آبان ٣٨٣ هزار و ٧٧٠ ریال ) برابر ٠,۴٩ درصد بوده است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش ۵.٨١ درصدی مواجه بوده است (آذر ماه ٧٣ هزار و ٧٣٣ ریال و آبان ۶٩ هزار و ۶٨۴ ریال).

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ:

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ٢٧ هزار و ۵۴٣ ریال، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ٣٨٠۴٩ ریال می‌باشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب ٠,۶۵ و ١.٠۴ درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته ۵٠٠ گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه ۵٨۴٣٠ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته اند. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در آذر ماه برابر ٧١ هزار و ٩٠٧ ریال است که نسبت به ماه قبل (۶۶ هزار و ٣٧۶ ریال) با افزایش ٨.٣٣ درصدی مواجه بوده است.

گروه روغن ها و چربی ها:

متوسط قیمت یک بسته ١٠٠ گرمی کره پاستوریزه (کره حیوانی) ٣٢ هزار و ٩٢٣ ریال است که نسبت به آبان ماه ١,٩٩ درصد افزایش داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بسته ٩٠٠ گرمی روغن مایع ۵٣ هزار و ٨۵٣ ریال می‌باشد که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است.

گروه میوه و خشکبار:

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در آذر ماه ۴٩ هزار و ۵۵۵ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۴۶۴٠٣ ریال) با افزایش ۶,٧٩ درصدی مواجه بوده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در آذر ماه ٣٧ هزار و ۶٨٣ ریال بوده که نسبت به ماه قبل (٣۵ هزار و ۶٨٢ ریال) افزایش ۵.۶١ درصدی را نشان می دهد. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در آذر ماه ٣۵ هزار و ٩٧۵ ریال است که نسبت به ماه قبل (٣٩ هزار و ٢۵٧ ریال) با کاهش ٨.٣۶ درصدی مواجه بوده است.

گروه سبزیجات:

متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در آذر ماه ٣٠ هزار و ٧۴٩ ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی ٣۴ هزار و ٩۵٢ ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ١۴,۶٢ و ٣٢.۶٨ درصد افزایش داشته اند . همچنین قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی ١٧ هزار و ٣١٧ ریال و یک کیلوگرم پیاز ٢٣٠٣٠ ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ١.٠١ درصد و ٨.٠۶ درصد افزایش داشته اند .

گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای :

متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در آذر ماه ۴٠ هزار و ٣٧٣ ریال است که نسبت به ماه قبل (۴٠ هزار و ۴٧۶ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت یک بسته ۵٠٠ گرمی چای خارجی در آذر ماه ٢٠٧ هزار و ۶۴۴ ریال است که نسبت به ماه قبل (٢٠۶ هزار و ۴٢٨ ریال) افزایش ٠,۵٩ درصدی داشته است.

گروه محصولات خوراکی طبقه بندی نشده درجای دیگر:

متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی درماه آذر ۵۴ هزار و ۵٢٨ ریال است که نسبت به ماه قبل(۵٣ هزار و ٣٧٨ ریال) ٢,١۵ درصد افزایش داشته است.