به گزارش جویباران، گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در آذر ماه ١٣٩۶ نشان می دهد که متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در آذر ماه سال جاری برابر١٣۴۴٢۶ ریال بوده است.

گروه نان و غلات:

متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در آذر ماه سال جاری برابر١٣۴۴٢۶ ریال بوده است که با توجه به این اطلاع در آبان ماه (١٣٣۵٢٣ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. همچنین درماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی ۵٨٨۶٠ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۵٧۴۶١)، ٢,۴٣ درصد افزایش یافته است.

گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها:

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ۴٠٧۵۴٨ ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل (۴٠٧٠٧۶ریال)، تغییر محسوسی نداشته است. میزان این افزایش برای یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (آذر ٣٨۵۶۵٣ ریال و آبان ٣٨٣٧٧٠ ریال ) برابر ٠,۴٩ درصد بوده است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش ۵.٨١ درصدی مواجه بوده است (آذر ماه ٧٣٧٣٣ ریال و آبان ۶٩۶٨۴ ریال).

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ:

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ٢٧۵۴٣ ریال، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ٣٨٠۴٩ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب ٠,۶۵ و ١.٠۴ درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته ۵٠٠ گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه ۵٨۴٣٠ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته اند. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در آذر ماه برابر ٧١٩٠٧ ریال است که نسبت به ماه قبل (۶۶٣٧۶ ریال) با افزایش ٨.٣٣ درصدی مواجه بوده است.

گروه روغن ها و چربی ها:

متوسط قیمت یک بسته ١٠٠ گرمی کره پاستوریزه (کره حیوانی) ٣٢٩٢٣ریال می باشد که نسبت به آبان ماه ١,٩٩ درصد افزایش داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بسته ٩٠٠ گرمی روغن مایع ۵٣٨۵٣ ریال می باشد که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است.

گروه میوه و خشکبار:

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در آذر ماه ۴٩۵۵۵ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۴۶۴٠٣ ریال) با افزایش ۶,٧٩ درصدی مواجه بوده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در آذر ماه ٣٧۶٨٣ ریال بوده که نسبت به ماه قبل (٣۵۶٨٢ ریال) افزایش ۵.۶١ درصدی را نشان می دهد. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در آذر ماه ٣۵٩٧۵ ریال است که نسبت به ماه قبل (٣٩٢۵٧ ریال) با کاهش ٨.٣۶ درصدی مواجه بوده است.

گروه سبزیجات:

متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در آذر ماه ٣٠٧۴٩ ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی ٣۴٩۵٢ ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ١۴,۶٢ و ٣٢.۶٨ درصد افزایش داشته اند . همچنین قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی ١٧٣١٧ ریال و یک کیلوگرم پیاز ٢٣٠٣٠ ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ١.٠١ درصد و ٨.٠۶ درصد افزایش داشته اند .

گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای :

متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در آذر ماه ۴٠٣٧٣ ریال است که نسبت به ماه قبل (۴٠۴٧۶ ریال) تغییرمحسوسی نداشته است. متوسط قیمت یک بسته ۵٠٠ گرمی چای خارجی در آذر ماه ٢٠٧۶۴۴ ریال است که نسبت به ماه قبل (٢٠۶۴٢٨ ریال) افزایش ٠,۵٩ درصدی داشته است.

گروه محصولات خوراکی طبقه بندی نشده درجای دیگر:

متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی درماه آذر ۵۴۵٢٨ ریال است که نسبت به ماه قبل(۵٣٣٧٨ ریال) ٢,١۵ درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.