به گزارش جویباران، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آرای خود را صادر کرد. براین اساس باشگاه پرسپولیس به علت شکایت وینگو بگوویچ سرمربی سابق خود جریمه شد.

باشگاه پرسپولیس باید مبلغ ۳۱۴/۸۲۰/۰۰۰ بابت قرارداد و مبلغ ۶/۲۹۶/۴۰۰ بابت هزینه رسیدگی به وینگو بگوویچ سرمربی سابق خود پرداخت کند.

گفتنی است؛ آرای صادره غیر قطعی و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است. در صورت پرداخت نکردن مبلغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.