به گزارش جویباران، عبدالله گنجی در کانال تلگرامی اش نوشت: اگر دولت باور دارد که زیر ساخت اغتشاشات خشن اخیر بیکاری و معیشت است و دشمن برآن سوار شده است، باید فکری عاجل، قابل لمس و اقناع کننده بنماید.

راه اورژانسی  ومیانبر  همان طرح قالیباف  است. بیکاران  را در سامانه ای متمرکز و ساماندهی کند و بخشی از یارانه سی میلیون نفری که قطع می شود را به این برنامه اختصاص دهد.

مجلس هم تا برنامه قطعی  و تصویب نشده این تغییر را لحاظ نماید. در این صورت دشمن نیز نمی تواند بر گرده جوانان بیکار ما سوار شود.

معتقدم در بین دستگیر شده گان به جز اقلیت  مساله  دار، بقیه معمولا  بیکار بوده اند. متاهل بودن ۷۹درصد دستگیر شدگان این را نشان می دهد.

در اولین گام دستگیر شدگانی که سابقه سو یا وابستگی به دشمن  ندارند می توانند اولویت ورود به این سامانه باشند.