به گزارش جویباران، مردی اهل اوکراین خودش را از طبقه هشتم ساختمانی که در زاپروژیا به پایین پرتاب کرد.

این حادثه اما تنها برای خانواده او غم را به ارمغان نیاورد، بلکه مرگ کودک همسایه را نیز رقم زد، زیرا هنگام پریدن مرد از ساختمان او نیز دقیقا زیر پنجره قرار داشت.

همسایگان به دور آن دو جمع شدند ، مرد جا در جا مرده بود اما مردم کودک ۲۱ ماه را سریعا با آمبولانس راهی بیمارستان کردند.

هنوز آنقدری از حرکت آموبلانس نگذشته بود که کودک بر اثر شدت ضربه وارده میان راه جان خود را از دست داد.

سرگی پوریسوف یکی از همسایگان آنها درباره این حادثه گفت:من صدایی مانند یک انفجار مهیب شنیدم و زمانی که درب پنجره را باز کردم، نتوانستم مدت زیادی جزئیات حادثه را تماشا کنم زیرا گریه و فریادهای مادر بیچاره به حدی بلند و سوزناک بود که نتوانستم طاقت بیارمف برای همین سریعا پنجره را بستم.