به گزارش جویباران،  محمد نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه آموزش مجازی بسیج به آدرس lms.cjt.ir به عنوان جامع‌ترین متولی آموزش فضای مجازی در استان مازندران گفت: ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی نوین اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده است و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ نیز به صورت نرم‌افزارهای آموزش از راه دور (LMS ) ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده است.

وی افزود: آموزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ( LMS ) ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است.

مسئول مرکز فضای مجازی بسیج مازندران با اشاره به اینکه این مدل آموزشی می‌تواند با تعداد محدودی مدرس، فراگیران بسیاری را آموزش دهد، تصریح کرد: بارگذاری فایل‌های صوتی و تصویری جلسات آنلاین برگزار شده، متون سیلابس‌های درسی منتشر شده، وجود اتاق‌های چت و کنفرانس و شبکه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی بر روی شبکه اینترنت این شیوه آموزش را برای فراگیران کاملا جذاب کرده است.

این مسئول بیان کرد: علاوه بر این، امکان استفاده از کتابخانه‌ها و دسترسی به منابع آموزشی و جستجوی سریع در هنگام مطالعه دروس بدون نیاز به ترک محیط مطالعه و صرف وقت برای فراگیران وجود دارد و سبب بالاتر بردن کیفیت تحصیل می‌شود.

نوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نبود مرکزی جامع برای آموزش و ارتقا سواد رسانه و فضای مجازی زمینه ایجاد چنین سامانه‌ای را فراهم کرد، افزود: امروز به دلیل نوع عملیات‌های دشمن، نیاز به ارتقا سواد رسانه و فضای مجازی در میان جوانان و والدین آنها به شدت احساس می‌شود و این مرکز تلاش دارد تا با آموزش مجازی و گسترده در سطح استان بار این مسؤولیت خطیر را به دوش بکشد.

وی در پایان گفت: مرکز آموزش فضای مجازی مازندران آمادگی دارد تا در صورت خواست نهادها و ارگان‌های مختلف خصوصی و دولتی استان و همچنین مدارس و دانشگاه‌های استان نسبت به آموزش سواد رسانه و فضای مجازی کارکنان و دانش‌آموزان و دانشجویان آنها اقدام کند./ بلاغ