به گزارش جویباران، در راستای طرح تکریم ارباب و رجوع و رعایت حقوق شهروندی میز خدمت مدیران شهرستان جویبار در مسجد روستای انارمرز برگزار شد.