به گزارش جویباران، به همت کانون‌های محلی مسجد اعظم لاریم، کلاگرمحله و مسجد جامع بازار و دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان جویبار کلاس آموزشی توجیهی کانون خادمیاری منطقه لاریم،زرین‌کلا، مشک‌آباد، چوباغ، پهناب، کیامحله، کردکلا، گلمحله و شهر کوهی‍خیل، کلاگرمحله، بیزکی، میستان، اسماعیل کلای بزرگ و کوچک، فوتم، شهنه کلا و شهر جویبار؛ آموزش سامانه خادمیاری ( انتخاب عرصه خدمتی، تایید عرصه، انتخاب کشیک حرم، انتخاب آموزش سامانه‌ای، جشنواره خدمت و ثبت فعالیت) توسط سهیل صالحی در ۲۴ و۲۵و ۲۸ خرداد ماه در سه منطقه مرکز، شرق و غرب این شهرستان برگزار شد.

 

گفتنی است شهرستان جویبار در حدود ۵۰۰ خادمیار دارد.