به گزارش جویباران،شهرداری شهر جویبار در شب‌ گذشته با تمام ظرفیت خود اقدام به عملیات محلول پاشی و ضدعفونی معبرهای شهری و خیابان ها پرتردد جهت پیشگیری از شیوع کرونا کرده است.