به گزارش جویباران،اولین مرحله آماده‌سازی بسته‌های معیشتی جهت توزیع در قالب رزمایش کمک مؤمنانه امروز به همت گروه‌های جهادی در شهرستان جویبار انجام شد. فردا اولین مرحله بسته‌های معیشتی در جویبار توزیع خواهد شد.