به گزارش جویباران،با آغاز سال زراعی جدید، کار و تلاش کشاورزان جویباری برای نشا شالیزارها آغاز شده است.