به گزارش جویباران،تلالو نور خورشید بر خوشه‌های گندم تصویری زیبا در برابر دیدگان ما خلق می‌کند و وزش نسیم بهاری مهربانانه و باافتخار دست نوازشگر خود را بر سر گندم‌زار می‌کشد.