به گزارش جویباران، محمدحسین فقیه طی نامه ای از مدیر کل آبفار استان مازندران خواست هرچه زودتر مشکل کمبود آب در این بخش مرتفع گردد.

در این نامه بخشدار گیلخواران با اشاره به افزایش تصاعدی میزان ساعات قطعی آب شرب روستاها گفت: عدم وجود آب شرب پایدار در بخش گیلخواران در شرایط حساس کنونی (مبارزه با ویروس کرونا) و ضرورت تأمین آب شرب مورد نیاز مشترکین سطح بخش و عطف به مشکلات گذشته و عدم تناسب میزان عرضه آب با میزان تقاضا در سال های اخیر و قطعی مستمر آب شرب در تمامی روستاهای سطح بخش گیلخواران و همچنین با توجه به حجم وسیع مشکل و ناتوانی امکانات و ناکافی بودن میزان اعتبارات موجود در شهرستان در جهت حل مشکل و افزایش شدت بحران در سال های آینده بواسطه افزایش میزان مشترکین و میزان مصرف ناشی از سرمایه گذاری گردشگران در منطقه و افزایش تعداد بنگاه های تولیدی و واحدهای کسب و کار و با در نظر گرفتن فرسودگی شبکه آبرسانی و افزایش هدر رفت آب درون شبکه ضرورت حل مشکل بصورت بنیادین احساس می شود.

گفتنی است مشکل چندین ساله تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان جویبار چه در زمان پرآبی و کم آبی همچنان پایدار است و همچنین به دلیل قرار گرفتن در انتهای مسیر انتقال آب و فرسودگی شبکه های آبرسانی منجر به قطعی مکرر آب در مناطق مختلف شهرستان جویبار شده است که نارضایتی مردم این منطقه را به ویژه در فصل گرم تابستان در پی داشته است.