• به گزارش جویباران نقل از فارس رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را دراصلاحیۀ بودجه مدنظر قرار داد، رانت‌ ارز۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و دست‌درازی به منابع صندوق توسعه محدود شد.
  قالیباف: رانت‌ ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شد
  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتر خود مطلبی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر کرد.
  قالیباف نوشت:
  «دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را دراصلاحیۀ بودجه مدنظر قرار داد.
  رانت‌ ارز۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و دست‌درازی به منابع صندوق توسعه محدود شد.
  امیدوارم کمیسیون تلفیق درتعامل با دولت اصلاحات بیشتر را دنبال کند.
  هدف مجلس، هدایت دولت به سمت مطلوب برای تامین منافع مردم است.»