به گزارش جویباران ، فرمانداری شهرستان جویبار جویبار در اطلاعیه‌ای لیست نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی دو شهر جویبار و کوهیخیل را در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر جویبار و کوهیخیل اعلام کرد.

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای شهر جویبار :
۱_ آقای رحمان اصغری سروکلایی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷،
۲_آقای کامران امید وندچالی فرزند کیان کد نامزد ۱۸،
۳_ آقای ایمان آهنگری جویباری فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۹،
۴_ آقای سید‌مرتضی باباپور جویباری فرزند سید رضی کد نامزد ۲۱،
۵_ آقای همت بخشیان جویباری فرزند رحمت که نامزد ۲۴،
۶_ آقای نورالله بخشی پور جویباری فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۵،
۷_ آقای محمدعلی بذرافشان فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۶،
۸_ آقای مهرداد بهاری جویباری فرزند نادعلی کد نامزد ۲۷،
۹_آقای مهدی توکلی مقدم جویباری فرزند ذوالفعلی کد نامزد ۲۹،
۱۰ -آقای اصغر جوانی سراجی فرزند رمضان کد نامزد ۴۱،
۱۱_ آقای محسن چلنگری جویباری فرزند حسین علی کد نامزد ۴۲،
۱۲_ آقای حمزه حاتمی جویباری مشهور به فرزین فرزند علی کد نامزد ۴۵،
۱۳_ آذر خاتمی جویباری فرزند فتح اله کد نامزد ۴۶،
۱۴_ آقای یوسف داودی سراجی فرزند حسین کد نامزد۴۷،
۱۵_ آقای محمدعلی رحیمی مشهور به دبیر رحیمی فرزند تقی کد نامزد ۴۹،
۱۶_ آقای مجتبی شهامتی فرزند عبدالهاشم کد نامزد ۵۶،
۱۷_آقای نظر علی صالحی دونچالی فرزند علی کد نامزد ۵۷،
۱۸_ آقای سید علی عبدی کوهی خیلی مشهور به گت آقا فرزند عبدالله نامزد ۵۸،
۱۹_آقای محسن عرب میستانی فرزند خسرو به نامزد ۵۹،
۲۰_ آقای رمضانعلی علی پور مشهور به علی فرزند سبزعلی کد نامزد ۶۱،
۲۱_آقای مصطفی علیپور فرزند نورالله کد نامزد ۶۲،
۲۲_ آقای خانم کبری علی نژاد فرزند عباس که نامزد ۶۴،
۲۳_ آقای سیدمجتبی قائمی فرزند سید نظام الدین کد نامزد ۶۷،
۲۴_ آقای میلاد قلیان جویباری فرزند غریب رضا کد نامزد۶۸،
۲۵_آقای تقی مدانلو جویباری فرزند محمد علی کد نامزد ۷۵،
۲۶_آقای عطااله معصومی مشهور به رضافرزند فضل اله کد نامزد ۷۶،
۲۷_آقای حسین مهدوی جویباری فرزند جمشید کد نامزد ۷۹،
۲۸_ آقای سید حسین میری فرزند میر شعبان کدنامزد ۸۱

اسامی نامزد‌های انتخابات شورا‌های شهر کوهی خیل
۱_سید حجت اله احسانی کوهی خیلی فرزند سید حسین کد نامزد ۱۶،
۲_ اسمعیل پلنگی فرزند عباس علی کد نامزد ۱۷،
۳_سید محمد جلالی کوهی خیلی مشهور به مهرداد فرزند محمد علی کد نامزد ۱۸،
۴_سید فخرالدین حسینی کوهی خیلی فرزند سید جلیل کد نامزد ۱۹،
۵_ بهرام سرخی کوهی خیلی مشهور به بهنام فرزند تقی کد نامزد ۲۵،
۶_ سید احمد سلیلی مشهور به میر تاج الدین فرزند سید محمود کد نامزد ۲۶،

تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر جویبار و کوهی خیل ۵ نفر است، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رای بنویسند.