ظهر امروز با حضور عبدالله پور رئیس اداره صمت،مدانلو رئیس اتاق اصناف و جورسرا رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان از میادین توزیع اقلام اساسی شهرستان جویبار بازدید به عمل آمد.

در این دیدار که با حضور بازرسین نهادهای مربوطه صورت گرفت با متخلفین نیز برخورد جدی شد و در همین راستا عبدالله پور خبر داد: از شروع طرح ۷۵ واحد متخلف شناسایی و پرونده به تعزیرات ارسال شد ؛ همچنین حدود ۱۷۴ واحد نیز تذکرداده شد.