معاون فرماندار جویبار:
معاون فرماندار جویبار گفت: باید از سرمایه‌گذارانی واقعی که امروز در کشور فعالیت می‌کنند و چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درمی‌آورند باید حمایت ویژه‌ای شود.