تصاویر/پایان تلخ مهاجران خلیج
توسط ناحیه مقاومت سپاه جویبار انجام شد؛ تجلیل از پدران شهدای جویباربه مناسبت روز پدر